Jan 01,1970 Apr 14,2022

Our Team

kavita

Kavita B

HR
Alpa

Alpa

Team Leader
Vijay

Vijay

Senior Web Developer
Hemang

Hemang

Web Developer
Vijay J

Vijay J

Senior Android Developer
Kishan

Kishan

Android Developer
Hasmukh

Hasmukh

Web Developer
Ashish

Ashish

Web Designer
Haresh

Haresh

Web Developer
Prinkesh M

Prinkesh M

QA - Quality Assurance