Our Team

Alpa Solanki
Team Leader
Vijay Jadeja
Senior Web Developer
Hemang Pithadiya
Web Developer
Kishan Akbari
Web Developer
Prinkesh M
QA - Quality Assurance
Kishan Makawana
Android Developer
Kishan Vadoliya
Senior Android Developer
Rinkal Ramani
Web Designer
Ashish Sanura
Web Designer
Kavita Bhandari
HR
Vijay Jethanandani
Senior Android Developer
Rajesh Nakum
Web Developer